Apply for Minor Field Studies Scholarship

(For Swedish citizens only)

Sida har utvecklat ett Minor Field Study program (MFS), vars syfte är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos svenska universitet och högskolor. Målsättningen med MFS är att ge svenska högskolestuderande möjligheter att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor, och att knyta kontakter med institutioner, organisationer och forskningsinstitut i av Sida utvalda länder.
MFS delas ut till studenter på kandidat-/magister- eller masternivå. Studien skall utföras i ett land där Sverige bedriver utvecklingssamarbete och vara avfattad på engelska, eller vistelselandets officiella språk. Stipendiet ska täcka grundläggande kostnader för en vistelse i landet om 8-10 veckor och vistelsen skall ingå som ett led i uppsatsskrivandet.
Stipendiesumma uppgår till 27 000 kr och är avsett att täcka kostnader för resa och vissa lokala kostnader som t ex kost och logi och kostnader i samband med förberedelsekursen. Observera att MFS-stipendiet är ett bidrag och inte är avsett att täcka alla kostnader i samband med studien.
Raoul Wallenberg Institutet delar i år 5 MFS stipendier inom ämnesområdena mänskliga rättigheter och relaterade områden inom folkrätten, med anknytning till förhållanden i utvecklingsländer. Utdelningen sker en gång på våren, och en på hösten.
Sista ansökningsdag: 28 October 2016
Vad krävs?

•    Den sökande ska ha minst 150 högskolepoäng vid utresan.
•    Den sökande ska använda sitt MFS stipendium för uppsats på kandidat/magisternivå eller examensarbete. Studenten får inte ha påbörjat forskarutbildning.
•    Den sökande får inte tidigare ha blivit beviljad MFS stipendium eller ett annat Sida-finansierat stipendium för samma typ av studie som ansökan avser. Annan relevant erfarenhet, exempelvis studier eller vistelse i u-land är inget hinder för ansökan.
•    Den sökande ska vara svensk medborgare eller ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i hemlandet. Sökanden som är från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska vara fast boende i Sverige sedan minst ett år för att bli beviljade MFS stipendium.
•    Den sökande skall ha goda kunskaper i engelska. I de fall värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska skall den sökande ha dokumenterat goda kunskaper i det språket.
•    Den sökande skall ha dokumenterade förkunskaper inom relevant ämnesområde.

 

Mer information

Kontakt: Mastibegim Milikbekova, 046-222 12 11.

Share with your friends