Meet us in Almedalen – Sweden’s major political festival!

Almedalen Week is one of Sweden’s most important political forums and takes place every year in July in Visby on Gotland island. Our director Morten Kjaerum and our Stockholm office director Malin Oud will be in Almedalen on July 2-6 participating in a number of seminars and discussions on topical issues, including:

Human Rights Defenders – any of your business?

We live in a world where we are witnessing diminishing freedoms. 3.2 billion people live in countries where civic space is either repressed or closed. Over 400 cases of attack on defenders focusing on corporate accountability took place in 2015 and 2016. Business, civic society and other actors can work towards the same goal of protecting human rights and human rights defenders and work against the shrinking space. An increasing number of companies are coming to realize the value of using their leverage to keep the enabling environment open – not just for business, but for human rights defense. These companies understand that they can have a powerful voice in the protection of civic freedoms, especially where abuses are taking place linked to their industry and/or operations. The seminar will discuss recent examples of emerging good practices and drivers of such actions.

Time: Monday 3/7, 15:00 – 15:45
Language: English
Location: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 
Participants: 
Phil Bloomer, Executive Director, Business and Human Rights Resource Center, London, Tommy Ohlström, CEO, KF/Coop, Åsa Beckius, Policy Adviser, Private Sector, Diakonia. Moderator Malin Oud, Head of Stockholm Office, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.

Organiser: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47583?redir=

 

Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030

Röster från ett globalt civilsamhälle utmanar den svenska politiken: Är Sveriges självbild att vi är bäst i klassen och stämmer det med verkligheten? Vilka utmaningar står den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken inför när vi säger att ingen ska lämnas utanför. Det är två år in i genomförandet av Agenda 2030 och de flesta politiker ställer upp på agendans vision. Nu är det dags att konkretisera agendan och se till att Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling blir mer än vackra ord. Sverige är bäst i klassen i många frågor och ses som en global ledare. Samtidigt finns det flera politikområden där Sverige inte lever upp till åtagandena inom Agenda 2030. I vår vardag möter vi människor som lever med konsekvenserna av den politik som först. Genom videoinspelade frågor från människor i ett globalt civilsamhälle hoppas vi skapa ett gränsöverskridande samtal som kan utmana den svenska politiken. Vilket ledarskap ska Sverige ta globalt? Lever vi upp till förväntningarna? Hur ska agenda 2030 finansieras? Vilken politik vill de olika partierna föra för att förverkliga principen i agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför?

Tid: Måndag 3/7 17:00 – 17:45

Språk: Svenska
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6
Medverkande: Anna Horn, Förste vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet; Maria Andersson Willner, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna; Sofia Arkelsten, Riksdagsledamot, Moderaterna; Wanja Kaufmann, Internationell sekreterare, Grön Ungdom
Arrangör: CONCORD Sverige, FN- förbundet, Forum Syd, Hungerprojektet, IKFF, LSU, Läkarmissionen, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSU, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet, Raoul Wallenberg Institutet, Union to Union, Vi-skogen, We Effect

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48057?redir=

 

Varför ska vi ha en nationell institution för mänskliga rättigheter?

2016 deklarerade regeringen att det ska skapas en oberoende MR-institution. Varför behövs den – och hur ska institutionens uppdrag formuleras?

Tid: Tisdag 4/7 10:15 – 10:30

Språk: Svenska
Plats: Skeppsbron, H112 Funktionsrätt Sveriges tält (fd. Handikappförbunden)
Arrangör: Från snack till verkstad, Med lagen som verktyg, Funktionsrätt Sverige
Medverkande: Morten Kjaerum, Direktör, Raoul Wallenberginstitutet; Tor Gustafsson, Utfrågare, Från snack till verkstad
Arrangör: Från snack till verkstad, Med lagen som verktyg, Funktionsrätt Sverige (fd. Handikappförbunden)

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46182?redir=%23eidx_1

 

Kinatimmen i Almedalen — Kinas roll i en ny världsordning

De senaste tjugo åren har inneburit en dramatisk, global maktförskjutning från USA och Europa mot Asien. Kina som tidigare var “världens fabrik” är idag, mätt i köpkraft, också världens största ekonomi och en viktig global aktör med konkurrenskraftiga privata och statliga företag som verkar inom alla branscher och har verksamhet över hela världen. Mellan 2004 och 2014 ökade Kinas utländska investeringar över femton gånger. Kina kommer att spela en avgörande roll i alla globala ödesfrågor framöver – i konfliktförebyggande, fredsbevarande, internets styrning, klimatförändringar och genomförande av 2030-agendan för hållbar utveckling. Samtidigt tycks fyra decennier av ekonomisk reform och handel inte ha resulterat i ett mer demokratiskt Kina. Tvärtom hävdar många kinesiska experter att Kina blivit mer repressivt under president Xi Jinping. Denna övergång till ett mer självsäkert och kraftfullt hävdande av partistatens makt märks också i Kinas utrikespolitik. Den tidigare policyn att “hålla en låg profil och bida sin tid” (taoguang yanghui) — har ersatts med en mer offensiv hållning under Xi. Dess aspekter av Kinas utveckling ger anledning till oro. Vilken roll spelar Kina i den nya framväxande världsordningen och vad betyder landets utveckling för Sverige?

Tid: Tisdag 4/7 14.00 – 16:45
Språk: Svenska
Medverkande: Ola Wong, journalist och författare; Malin Oud, Raoul Wallenberginstitutet/Sweden-China Trade Council; Börje Ljunggren, f.d. ambassadör och författare; Lars Fredén, f.d. ambassadör och författare; Birgitta Ed, Six Year Plan, Björn Jerdén, programchef Asien Utrikespolitiska Institutet; Mattias Bergman, VD NEVS; Peter Ling-Vannerus, Head of SEB Beijing; Marianne Ramel, Partner, DLA Piper m.fl.
Arrangör: Sweden-China Trade Council

ENDAST SÄRSKILT INBJUDNA, FÖRANMÄLAN KRÄVS

 

Ungas inflytande är inget projekt – det är en förbannad mänsklig rättighet

Hur tillvaratar och skapar vi engagemang hos unga? Möjligheten att uttrycka sina åsikter och tankar är en mänsklig rättighet. Politiker och unga för en diskussion om förutsättningarna för alla ungas möjlighet att påverka i den lokala demokratin. Vi får även en trendspaning från Lunds ungdomsombud.

Tid: Tisdag 4/7 15:15 – 16:00
Språk: Svenska
Plats: Hästgatan 1
Medverkande: Elin Gustafsson, Kommunalråd, Lunds kommun; Cecilia Nebel, Moderator, Nebel Media; Gabriel Malmer, Ungdomsombud, Lunds kommun; Amanda Pettersson, Ungdomsombud, Lunds kommun; Morten Kjaerum, Direktör, Raoul Wallenberginstitutet; Lena Nyberg, Generaldirektör, MUCF
Arrangör: Lunds kommun – en del av Öresundshuset

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44855?redir=

 

Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

Det relativt nya fenomenet ”human rights by design” lyfts fram och problematiseras såväl teoretiskt som konkret. Seminariet fokuserar på hur man i praktiken, vid olika nivåer i det allmännas organisation, konkret kan arbeta med mänskliga rättigheter med förankring i det offentligrättsliga uppdraget. Mänskliga rättigheter regleras i allt fler rättighetskataloger, i en allt mer komplicerad regelstruktur. För att mänskliga rättigheter skall kunna bli verkningsfulla och inte bara ”ord på papper” gäller att vi förstår vad rättigheterna betyder, vad deras materiella innehåll är. För att sedan kunna förverkliga rättigheterna krävs också att vi finner vägar att omsätta dem i praktiken. Det sker genom bl.a. det förvaltningsrättsliga regelverket på lokal, regional och nationell nivå. I detta seminarium problematiseras möjligheter som ”human rights by design” medför för förverkligandet av mänskliga rättigheter i en svensk kontext. Betydelsen av statistiskt underlag för att kunna tillse att rättigheterna respekteras och förverkligas på lokal, regional och nationell nivå diskuteras. Detta blir än viktigare när det handlar om de mest utsatta i vårt samhälle.

Tid: Onsdag 5/7 08:00 – 09:00
Språk: Svenska
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, B23
Medverkande: Morten Kjaerum, Director, Raoul Wallenberginstitutet; Anna-Sara Lind, Universitetslektor/docent, Uppsala universitet; Jenny Ehnberg, Moderator, Uppsala universitet
Arrangör: Uppsala universitet, avd. för uppdragsutbildning

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45546?redir=%23eidx_0

 

Stärkt sammanhållning för mänskliga rättigheter – är det nu det vänder?

Ett seminarium om varför och hur den offentliga sektorn bör ta hjälp av internationella konventioner om mänskliga rättigheter för att övervinna samhällsutmaningar i Sverige. ”Vi lever i en tid som mer än någonsin kräver att de internationella överenskommelserna och normerna om mänskliga rättigheter tas på största allvar. Dessa antogs inte för de enkla åren, då fred och mellanmänsklig förståelse kan tas för given. Tvärtom skrevs de för att kringgärda och vägleda oss i tider då förmågan att se varandra som en del av samma mänsklighet riskerar svikta.” Det här stycket är en del av inledningen i regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Den eftersträvar en samhällelig förändring. Med strategin som paraply för pågående utvecklingsarbete ska Sverige blir ett mer inkluderande samhälle, som skyddar alla invånare från förtryck, utanförskap och fattigdom, utan diskriminering.  Ett viktigt steg mot ett inkluderande samhälle för alla är sammanhållning.  Detta är också temat på seminariet. Den normmässiga dimensionen – dvs. att offentliga aktörers arbete för mänskliga rättigheter ska ta sikte på Sveriges internationella åtaganden och konventionsefterlevnaden – lyfts allra tydligast. På detta sätt vill vi knyta an till det nationella målet på området, vilket lyder: Full respekt för Sveriges internationella åtaganden för mänskliga rättigheter.  På detta tema skall chefer och experter med olika bakgrund och funktioner ge åhörarna konkret vägledning på frågan:  Varför och hur tar vi hjälp av internationella konventioner om mänskliga rättigheter för att övervinna samhällsutmaningar i Sverige?

Tid: Onsdag 5/7 11.00-11.45
Språk: Svenska
Plats: Länsstyrelsens trädgård
Medverkande: Anneli Wirtén, Länsråd från Jönköpings län; Morten Kjaerum, Direktör Raoul Wallenberginstitutet; Malin Ekman Aldén, Generaldirektör Myndigheten för delaktighet; Emil Broberg, 3:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting; Anna-Sara Lind, docent mänskliga rättigheter Uppsala universitet; Aldo Iskra, Generalsekreterare, Open Skåne; Anna Karin Hildingson Boqvist, Program- och utredningschef Barnombudsmannen; Tobias Rahm, Länsstyrelsernas samordningsuppdrag i mänskliga rättigheter
Arrangör: Jönköping Länsstyrelse

 

Hur navigerar EU i en alltmer auktoritär omvärld?

Orosmolnen hopar sig över det europeiska projektet. Med Brexit, institutionella låsningar och växande klyftor mellan de östra och västra medlemsländerna. Samtidigt sker inskränkningar i demokratin och militära upprustningar i en allt mer auktoritär omvärld, inte minst hos stormakter som Ryssland, Kina, Turkiet och USA. Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in en rad experter på dessa regioner för att ge sin bild av läget sommaren 2017 och fundera över vilket nytänkande hur Europa (och Sverige) måste börja utveckla för att navigera i en förändrad omvärld.

Tid: Torsdag 6/7 15:00 – 15:45
Språk: Svenska
Plats: Strandvägen, H514, Europahuset
Medverkande: Malin Oud, chef Raoul Wallenberg Institutets Stockholmskontor; Bitte Hammargren, Journalist och Mellanösternanalytiker, Utrikespolitiska institutet; Sven-Eric Söder, Generaldirektör, Folke Bernadotteakademin; Annika Korzinek, Chef för politiska avdelningen, EU-kommissionen i Sverige; Alexander Crawford (Moderator), Processledare, Tankesmedjan Global Utmaning
Arrangör: EU-kommissionen i Sverige, Tankesmedjan Global Utmaning

www.almedalsveckan.info/event/user-view/47409?redir=

Scroll to top