Atsevišķu Latvijas Republikas Satversmes grozījumu nepieciešamības pamatojums sakarā ar Eiropas Savienības tiesību integrāciju Latvijas tiesību sistēmā [Commentaries to Several Amendments Necessary in the Constitution in View of the Integration of EC Law into the Latvian Legal System]

By: Ineta Ziemele

LUP ID: 4433cd5c-6e15-4ee6-8edb-8217a68cc767

Page Reference: 66-70

Keywords: EU law, EU-rätt

Share with your friends
Scroll to top