İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (İHAHP)

Genel Çerçeve
RWI İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı’nın temel amacı, Türkiye’de insan hakları eğitiminin ve araştırmalarının desteklenmesine katkı sunmaktır.

Hibenin toplam miktarı 105.000TL olup, araştırma başına verilecek en yüksek hibe bedeli 15.000TL’dir.

Araştırma teklifleri Türkiye’de güncel insan hakları konularıyla ilişkili olmalıdır. Araştırmanın planlanan süresi en fazla 6 ay olmalı ve tamamlanmış araştırma raporunun teslimi 01 Aralık 2014 tarihini geçmemelidir.

İnsan Hakları Araştırmaları Hibe (İHAH) başvurusu için belirlenen son başvuru tarihi 21 Mart 2014’tür.

Hibenin Genel ve Özel Hedefleri:

 • Türkiye’de güncel insan hakları ve insancıl hukuk konularında varolan akademik araştırma ve yayın sayısının artmasına destek olmak
 • Türkiye’deki genç akademisyenlerin güncel insan hakları konularında araştırma yapmalarını teşvik etmek ve ortak çalışma alanları yaratılmasını sağlamak.

Hibe Başvurusunun Koşulları:

 • Hibe almaya uygun başvuruların, Türkiye’deki güncel insan hakları meselelerinden en az bir veya bir kaçını konu alması,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları konularını kapsayan araştırma projelerine değerlendirme aşamasında öncelik tanınacaktır.
 • Değerlendirme aşamasında saha çalışması içeren araştırma tekliflerine, farklı disiplinlerden insan hakları araştırmacılarının işbirliğinde hazırlanan tekliflere öncelik tanınacaktır.
 • Araştırmanın metodolojisi, insan hakları araştırmaları ve etik standartlarına uygun, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini gözeten yöntem ve araçlara sahip olmalıdır.
 • Araştırma teklifinin halihazırda yürütülmekte veya yürütülecek olan başka bir araştırmanın parçası olması halinde, ilgili bütçe kalemlerinin iki kez fonlanmayacağı araştırmacı tarafından belgelendirilebilmelidir.
 • Araştırma teklifi Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de sunulabilir.

 

Etik Değerlendirme:

 • Temel nesnesi insan olan araştırmalar etik değerlendirmeye de tabi tutulacak; sosyal ve davranışsal bilim toplulukları tarafından ortaya konmuş olan etik standartları ve kurallarına uygunluğu açısından da değerlendirilecektir.

Kimler Başvurabilir:

 • Türkiyedeki üniversitelerde çalışan akademik kadro mensupları veya eğitimlerini sürdüren yüksek lisans ve doktora öğrencileri hibenin asıl başvurucuları olabilirler.
 • Başvurucu olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup araştırma esnasında Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. Geçici olarak Türkiye dışında ikamet eden TC vatandaşları hibe için başvuramaz.
 • Başvurucu kişi araştırmayı bireysel olarak veya bir araştırma grubuyla sürdürebilir. Başvuru bir araştırma grubu adına yapılacaksa başvuru sahibi araştırmacı “araşırma koordinatör” rolünü üstlenecektir. Teklif hibe almaya hak kazandığı durumda, RWI ile imzalanacak olan sözleşmelerde imza yetkisi bu kişiye ait olacaktır.
 • Araştırma grupları devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve/veya bireylerin katılımıyla oluşturulabilir. İçerisinde ticari kurumların yer aldığı araştırma grupları hibe değerlendirilmesine alınmayacaktır.
 • Her başvurucu birden fazla başvuru sunabilir ve/veya birden fazla araştırma grubunun mensubu olabilir. Başvurucu, birden fazlası hibe almaya hak kazandığı taktirde sadece en yüksek puan alacak olan teklif desteklenecektir.

Araştırmanın Çıktıları:

Araştırma sonunda elde edilen çıktılar, araştırma raporu, finansal rapor ve araştırma makalesi ile birlikte  RWI’ye gönderilecektir. Araltırma rapor formatı kazanan araştırmacılara ayrıca gönderilecektir.

Araştırma sonunda elde edilen tüm çıktılar ve telif hakları araştırmacıya ait olacaktır. RWI, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması dışında, basımı, dağıtımı, satışı gibi herhangi bir konuda sorumluluğa sahip olmayacaktır.

Geçerli Bütçe Kalemleri ve Finansal Yükümlülük:

Başarılı bulunan tekliflerin araştırmacısı (koordinatör) imzacı taraf olacak ve araştırma bütçesinin idaresinde RWI’a karşı tek sorumlu kişi olacaktır. Araştırmacıya ödemeler iki taksitte yapılacaktır. İlk taksit (tüm hibenin 2/3’ü) hibe kontratı imzalandıktan en geç iki hafta içerisinde araştırmacıya sunulacak, kalan ödeme ise (tüm hibenin 1/3’ü) araştırma ve bütçe raporlarının tesliminden sonra yapılacaktır. Araştırmanın belirlenen tarihte tamamlanamaması halinde kontratın ilgili maddeleri işleme koyulacaktır.

Araştırma süresince yapılacak olan bütün harcamalar araştırma aktiviteleriyle ilişkili olmalıdır. Araştımaya ait harcama belgeleri araştırma sonuna kadar istendiği taktirde belgelenmek üzere tutulacaktır. Araştırma ile ilişkilendirilemeyen harcamalar kabul edilmeyecektir.

RWI- İHAH Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

 • Eksiksiz olarak doldurulmuş iki başvuru belgesi; Araştırmacı Bilgi Formu  ve Araştırma Teklif Formu
 • Araştırmacı (koordinatör) ve araştırma ekibi tarafından imzalanmış beyan belgesi; bu belge araştırmanın teklifte bulunan araştırmacılar tarafından kaleme aldığındığını ve araştırmacının akademik konumunu beyan etmelidir.

Önemli tarihler:

 • Tüm başvurular, 21 Mart 2014 tarihine kadar elektronik olarak turkey@rwi.lu.se adresine gönderilmelidir.
 • Araştırma hibesi ile ilgili teknik sorular turkey@rwi.lu.se elektronik posta adresine           17 Mart 2014 tarihine kadar iletilebilir. Sadece yazılı olarak yapılmış olan sorular yanıtlanacaktır.
 • Başvurular ön elemeden geçtikten sonra oluşturulacak olan kısa liste juri üyelerine gönderilecektir. Kısa listeye kalan araştırma teklifleri en geç 01 Nisan 2014 tarihinde açıklanacaktır.
 • Başarılı bulunan araştırma projeleri en geç Nian 2014’ün ikinci yarısında duyurulacaktır.
 • Hibe almaya hak kazanan araştırma projelerinin ilk taksiti RWI ve başvuran arasında kontratın imzalanmasından sonra en geç iki hafta içerisinde yatırılacaktır. İkinci ödeme araştırma raporu ve araştırma makalesi tamamlanıp RWI’a teslim edildikten sonra yapılacaktır.
 • Hibe almaya hak kazanan araştırmalardan, araştırmanın süresi de göz önünde bulundurularak bir ara rapor sunması beklenmektedir.
 • Finansal raporlamayı da içeren araştırma final raporu ve araştırmaya ilişkin makalenin en geç 01 Aralık 2014’e kadar sözleşmede belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir.

RWI İnsan Hakları Araştırmaları Hibesi başvuru formlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Araştırmacı Bilgi Formu (link to 2014RWI_ArastirmaBursu_ArastirmaBilgiFormu)

Araştırma Teklif Formu (Link to 2014RWI_ArastirmaBursu_TeklifFormu)

Scroll to top