İnsan Hakları Araştırmaları Hibe (İHAH) Duyurusu

Genel Çerçeve

RWI İnsan Hakları Araştırmaları Hibesi’nin temel amacı, Türkiye’de insan hakları eğitiminin ve araştırmalarının desteklenmesine katkı sunmaktır.

Hibenin toplam miktarı 84.000TL olup, araştırma başına verilecek en yüksek hibe bedeli 12.000TL’dir.

Araştırma teklifleri Türkiye’de güncel insan hakları konularıyla ilişkili olmalı ve hukuki bir perspektif içermelidir. Araştırmanın planlanan süresi en fazla 6 ay olmalı ve tamamlanmış araştırma raporunun teslimi 30 Aralık 2013 tarihini geçmemelidir.

İnsan Hakları Araştırmaları Hibe (İHAH) başvurusu için belirlenen son başvuru tarihi 8 Nisan 2013’tür.

Hibenin Genel ve Özel Hedefleri:

 • Türkiye’de güncel insan hakları ve insancıl hukuk konularında varolan akademik araştırma ve yayın sayısının artmasına destek olmak
 • Türkiye’deki genç akademisyenlerin güncel insan hakları konularında araştırma yapmalarını teşvik etmek ve ortak çalışma alanları yaratılmasını sağlamak.

Hibe Başvurusunun Koşulları:

 • Hibe almaya uygun başvuruların, Türkiye’deki güncel insan hakları meselelerinden en az bir veya bir kaçını konu alması,
 • Ele alınan konunun hukuki perspektiften de değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları konularını kapsayan araştırma projelerine değerlendirme aşamasında öncelik tanınacaktır.
 • Değerlendirme aşamasında saha çalışması içeren araştırma tekliflerine, farklı disiplinlerden insan hakları araştırmacılarının işbirliğinde hazırlanan tekliflere öncelik tanınacaktır.
 • Araştırmanın metodolojisi, insan hakları araştırmaları ve etik standartlarına uygun, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini gözeten yöntem ve araçlara sahip olmalıdır.
 • Araştırma teklifinin halihazırda yürütülmekte veya yürütülecek olan başka bir araştırmanın parçası olması halinde, ilgili bütçe kalemlerinin iki kez fonlanmayacağı araştırmacı tarafından belgelendirilebilmelidir.
 • Araştırma teklifi Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de sunulabilir.

Etik Değerlendirme:

 • Temel nesnesi insan olan araştırmalar etik değerlendirmeye de tabi tutulacak; sosyal ve davranışsal bilim toplulukları tarafından ortaya konmuş olan etik standartları ve kurallarına uygunluğu açısından da değerlendirilecektir

Kimler Başvurabilir:

 • Türkiye’de bulunan üniversitelerde çalışan akademik kadro mensupları veya eğitimleri süren yüksek lisans ve doktora öğrencileri hibenin asıl başvurucusu olabilirler.
 • Başvurucu olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup araştırma esnasında Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. Geçici olarak Türkiye dışında ikamet eden TC vatandaşları hibe için başvuramaz.
 • Başvurucu kişi araştırmayı bireysel olarak veya bir araştırma grubuyla sürdürebilir. Başvuru bir araştırma grubu adına yapılacaksa başvuru sahibi araştırmacı “araşırma koordinatör” rolünü üstlenecektir. Teklif hibe almaya hak kazandığı durumda RWI ile imzalanacak olan sözleşmelerde imza yetkisi bu kişiye ait olacaktır.
 • Araştırma grupları devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve/veya bireylerin katılımıyla oluşturulabilir. İçerisinde ticari kurumların yer aldığı araştırma grupları hibe değerlendirilmesine alınmayacaktır.
 • Her başvurucu birden fazla başvuru sunabilir ve/veya birden fazla araştırma grubunun mensubu olabilir. Başvurucu, birden fazlası hibe almaya hak kazandığı taktirde sadece en yüksek puan alacak olan teklif desteklenecektir.

Araştırmanın Çıktıları:

Araştırma sonunda elde edilen çıktılar, araştırma raporu ve makalesi ile birlikte  RWI’ye gönderilecektir. Ancak, araştırma sonunda elde edilen tüm çıktılar ve telif hakları araştırmacıya ait olacaktır. RWI, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması dışında, basımı, dağıtımı, satışı gibi herhangi bir konuda sorumluluğa sahip olmayacaktır.

Geçerli Bütçe Kalemleri ve Finansal Yükümlülük:

Başarılı bulunan tekliflerin araştırmacısı (koordinatör) imzacı taraf olacak ve araştırma bütçesinin idaresinde RWI’a karşı tek sorumlu kişi olacaktır. Araştırmacıya ödemeler iki taksitte yapılacaktır. İlk taksit (tüm hibenin 2/3’ü) hibe kontratı imzalandıktan en geç iki hafta içerisinde sunulacak, kalan ödeme ise (tüm hibenin 1/3’ü) araştırma ve bütçe raporlarının tesliminden sonra yapılacaktır.

Araştırma süresince yapılacak olan bütün harcamalar araştırma aktiviteleriyle ilişkili olmalıdır. Araştırma ile ilişkilendirilemeyen harcamalar kabul edilmeyecektir.

RWI- İHAH Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

 • Tamamlanmış “RWI-IHAH Başvuru Formu”
 • Başvuruda bulunan araştırmacının ve araştırma ekibinde yer alacak olan kişi ve kurumların kısa özgeçmişleri
 • Araştırmacı (koordinatör) ve araştırma ekibi tarafından imzalanmış beyan belgesi

Önemli tarihler:

 • Tüm başvurular, 8 Nisan 2013 tarihine kadar elektronik olarak turkey@rwi.lu.se adresine gönderilmelidir.
 • Araştırma hibesi ile ilgili teknik sorular turkey@rwi.lu.se elektronik posta adresine 1 Nisan 2013 tarihine kadar iletilebilir. Sadece yazılı olarak yapılmış olan sorular yanıtlanacaktır.
 • Başvurular ön elemeden geçtikten sonra oluşturulacak olan kısa liste juri üyelerine gönderilecektir. Kısa listeye kalan araştırma teklifleri 15 Nisan 2013 tarihinde açıklanacaktır.
 • Başarılı bulunan araştırma projeleri en geç Mayıs 2013’ün ikinci haftasında duyurulacaktır.
 • Hibe almaya hak kazanan araştırma projelerinin ilk taksiti RWI ve başvuran arasında kontratın imzalanmasından sonra bir hafta içerisinde yatırılacaktır. İkinci ödeme final araştırma raporu tamamlanıp teslim edildikten sonra yapılacaktır.
 • Hibe almaya hak kazanan araştırmalardan, araştırmanın süresi de göz önünde bulundurularak bir ara rapor sunması beklenmektedir.
 • Araştırmanın tamamlanmış hali ve finansal raporun da yer aldığı dosya en geç 30 Aralık 2013’e kadar sözleşmede belirtilen adrese teslim edilmelidir.
Scroll to top