İHAHP Başvuru Koşulları

Genel Çerçeve

RWI İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı’nın temel amacı, Türkiye’de insan hakları eğitiminin ve araştırmalarının desteklenmesine katkı sunmaktır.

Hibenin toplam miktarı 75.000 TL olup, araştırma başına verilecek en yüksek hibe bedeli 15.000TL’dir.

Araştırma teklifleri Türkiye’de güncel insan hakları konularıyla ilişkili olmalıdır. Araştırmanın planlanan süresi en fazla 6 ay olmalı ve tamamlanmış araştırma raporunun ve araştırma ile ilgili makalenin teslim tarihi 30 Kasım 2015 tarihini geçmeyecek şekilde planlanmalıdır.

İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (İHAHP) başvurusu için belirlenen son başvuru tarihi: 16 Mart 2015, saat 24.00.

Hibenin Genel ve Özel Hedefleri:

 • Türkiye’de güncel insan hakları ve insancıl hukuk konularında varolan akademik araştırma ve yayın sayısının artmasına destek olmak,
 • Türkiye’deki genç akademisyenlerin güncel insan hakları konularında araştırma yapmalarını teşvik etmek ve ortak çalışma alanları yaratılmasını sağlamaktır.

Hibe Başvurusunun Koşulları:

 • Hibe almaya uygun başvuruların, Türkiye’deki güncel insan hakları meselelerinden en az bir veya bir kaçını konu alması gerekmektedir.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları konularını kapsayan araştırma projelerine değerlendirme aşamasında öncelik tanınacaktır.
 • Değerlendirme aşamasında saha çalışması içeren araştırma tekliflerine, farklı disiplinlerden insan hakları araştırmacılarının işbirliğinde hazırlanan tekliflere öncelik tanınacaktır.
 • Araştırmanın metodolojisi, insan hakları araştırmaları ve etik standartlarına uygun, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini gözeten yöntem ve araçlara sahip olması gerekmektedir.
 • Araştırma teklifinin halihazırda yürütülmekte veya yürütülecek olan başka bir araştırmanın parçası olması halinde, ilgili bütçe kalemlerinin iki kez fonlanmayacağı araştırmacı tarafından belgelendirilebilmelidir.
 • Araştırma teklifi Türkçe veya İngilizce dillerinde sunulabilir.

Etik Değerlendirme:

 • Temel nesnesi insan olan araştırmalar etik değerlendirmeye tabi tutulacak; sosyal ve davranışsal bilim toplulukları tarafından ortaya konmuş olan etik standartları ve kurallarına uygunluğu açısından da değerlendirilecektir.

Kimler Başvurabilir:

 • Türkiyedeki üniversitelerde çalışan akademik kadro mensupları veya eğitimlerini sürdüren yüksek lisans ve doktora öğrencileri hibenin asıl başvurucuları olabilirler.
 • Başvurucu olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup araştırma esnasında Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. Geçici olarak Türkiye dışında ikamet eden TC. vatandaşları hibe için başvuramaz.
 • Başvuru sahibi araştırmayı bireysel olarak veya bir araştırma grubuyla sürdürebilir. Başvuru bir araştırma grubu adına yapılacaksa başvuru sahibi araştırmacı “araşırma koordinatör” rolünü üstlenecektir. Teklif hibe almaya hak kazandığı durumda, RWI ile imzalanacak olan sözleşmelerde imza yetkisi bu kişiye ait olacaktır.
 • Araştırma grupları devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve/veya bireylerin katılımıyla oluşturulabilir. İçerisinde ticari kurumların yer aldığı araştırma grupları hibe değerlendirilmesine alınmayacaktır.
 • Her başvurucu birden fazla başvuru ile programa katılabilir. Başvuruların birden fazlası hibe almaya hak kazandığı taktirde sadece en yüksek puan alan teklif desteklenecektir.
 • Tüm başvurular kapalı isim yöntemi ile değerlendirilecektir.

Araştırmanın Çıktıları:

Araştırma sonunda elde edilen çıktılar, (i) araştırma raporu, (ii) finansal rapor ve (ii) araştırma konusu ile ilgili akademik kriterler doğrultusunda yazılmış makale 30 Kasım 2015 tarihini geçmeyecek şekilde  RWI’ye gönderilecektir. Araşıtırma rapor formatı, hibe kontratı ile birlikte kazanan araştırmacılara ayrıca gönderilecektir.  Araştırma sonunda elde edilen tüm çıktılar ve telif hakları araştırmacıya ait olacaktır. RWI, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması dışında, basımı, dağıtımı, satışı gibi herhangi bir konuda sorumluluk sahibi olmayacaktır.

Geçerli Bütçe Kalemleri ve Finansal Yükümlülük:

Başarılı bulunan teklifin araştırmacısı (koordinatör) imzacı taraf olacak ve araştırma bütçesinin idaresinde RWI’a karşı hukuki olarak tek sorumlu kişi olacaktır. Araştırmacıya ödemeler iki taksitte yapılacaktır. İlk taksit, tüm hibenin 2/3’ü kadarı olup, hibe kontratı imzalanmasını takiben en geç iki hafta içerisinde araştırmacıya sunulacak, kalan ödeme ise araştırma ve bütçe raporlarının tesliminden sonra yapılacaktır. Araştırmanın belirlenen tarihte tamamlanamaması halinde kontratın ilgili maddeleri işleme koyulacaktır. Araştırma süresince yapılacak olan bütün harcamalar araştırma aktiviteleriyle ilişkili olmalıdır. Araştırmaya ait harcama belgeleri araştırma sonuna kadar istendiği taktirde belgelenmek üzere araştırma ekibi tarafından saklanacaktır. Araştırma ile ilişkilendirilemeyen harcamalar kabul edilmeyecektir.

RWI- İHAH Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

 • Araştırmacı (koordinatör) ve araştırma ekibi tarafından imzalanmış beyan (taahhaütname) belgesi; bu belge araştırma teklifinin, araştırmacının kendisi varsa araştırma grubun yer alan araştırmacılar tarafından kaleme aldığındığını, onaylandığını ve araştırmada yer alan araştırmacının veya araştırmacıların akademik konumunu beyan etmelidir. Belge tüm araştırma ekibi tarafından imzalanmalıdır.

Önemli tarihler:

 • Tüm başvurular, 16 Mart 2015 tarihine kadar elektronik olarak turkey@rwi.lu.se adresine gönderilmelidir.
 • Araştırma hibesi ile ilgili teknik sorular 12 Mart 2015 tarihine kadar turkey@rwi.lu.se elektronik posta adresi vasıtası ile iletilebilir. Sadece yazılı olarak yöneltilen sorular cevaplanacaktır.
 • Değerlendirmeler kapalı isim yöntemi ile yapılacak olup başarılı bulunan araştırma teklifleri en geç Nisan ayının ikinci yarısında duyurulacaktır.
 • Hibe almaya hak kazanan araştırma projelerinin başlama tarihi en erken 3 Mayıs 2015 olarak planlanmalıdır.
 • Hibenin 2/3’ünü kapsayan ilk ödemesi, RWI ve başvuru sahibi arasında kontratın imzalanmasını takip eden üç hafta içerisinde yapılacaktır. İkinci ödeme, araştırma raporu ve araştırma makalesi tamamlanıp RWI’a teslim edildikten sonra yapılabilecektir.
 • Finansal raporlamayı da içeren araştırma final raporu ve araştırmaya ilişkin makalenin en geç 30 Kasım 2015 tarihine kadar sözleşmede belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Hibe almaya hak kazanan araştırmalardan, araştırmanın süresi de göz önünde bulundurularak bir ara rapor sunması beklenecektir.

RWI İnsan Hakları Araştırmaları Hibesi başvuru formlarına ve başvuru koşulunun word ve PDF formatına aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

İHAHP Araştırma Ekibi Bilgi Formu

İHAHP Teklif Formu

Scroll to top