Mänskliga Rättigheter i Lokal Styrning

Varför fokuserar RWI på mänskliga rättigheter i lokal styrning?

Mer än hälften av mänskligheten bor i städer och det är där, i lokalsamhället, som vardagen utspelar sig. Oavsett om det är i en stad eller på landsbygden är det på lokal nivå där sociala, politiska och ekonomiska rättigheter uppstår, där politik omsätts i konkreta handlingar och där rättigheter upprätthålls. Det är i vardagen de mänskliga rättigheterna ska uppfyllas. Genom att arbeta med mänskliga rättigheter på lokal nivå får vi också en möjlighet att närma oss många vardagliga människorättsutmaningar, vilket ökar möjligheten till mer direkt inverkan på policy och praktik.

Städer bidrar också på omfattande sätt till klimatförändringar, genom att generera cirka 70 % av de globala utsläppen av växthusgaser, samtidigt de i första ledet påverkas av konsekvenserna av klimatförändringar.

Medan lokala myndigheters ansvar kan variera mellan och inom olika länder, har de alla ett ansvar att främja och uppfylla mänskliga rättigheter inom sina kommuner, även i tider av kriser och katastrofer av olika slag.

Städer kan spela en viktig roll för att skapa inkluderande, miljövänliga och säkra utrymmen. De kan vara positiva platser och bidra till att stärka hoppet i tider då mänskliga rättigheter och demokratiska principer utmanas på internationell och nationell nivå. Städer och regioner tillsammans kan också spela en aktiv roll för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och hälsosam miljö nationellt, regionalt och globalt.

Vad innebär det att arbeta med mänskliga rättigheter i lokal styrning?

Att arbeta för mänskliga rättigheter i lokal styrning handlar om att göra policyer och program rättighetsbaserade. Rättighetsbaserad betyder med andra ord människocentrerad då de tar utgångspunkt i individuella rättigheter.

Utformningen och kvaliteten på policy, leverans av tjänster och metoder för uppföljning av effekter förbättras eftersom de anpassas till internationella människorätt och översätts till lokala vardagliga rutiner och praxis.

Det innebär också att individer ges makt som invånare att kunna delta i beslutsprocesser i frågor som berör dem. Detta är särskilt viktigt i förhållande till grupper vars levnadsvillkor och möjligheter är mer begränsade på grund av olika former av utsatthet, strukturell diskriminering och risker för utanförskap. På så sätt utformas politiken och dess genomförande bättre för att möta olika behov bland befolkningen. Det innebär också att städer ska hjälpa sina medborgare, oavsett status, bakgrund och förmågor, att förstå och hävda sina rättigheter.

Att arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter i lokal styrning är också ett avgörande sätt att göra framsteg mot alla FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) på lokal nivå till 2030, särskilt mål 11. Det gör städer och lokalsamhällen mer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Hur vi arbetar med mänskliga rättigheter i lokal styrning

RWI arbetar med ett öppet förhållningssätt, för att möta och stödja städer och andra aktörer på lokal nivå där de är, när de uttrycker ett intresse för att förbättra sin kunskap om mänskliga rättigheter och utveckla en mänsklig rättighetsbaserad inställning till sitt arbete. Ibland finns en beredskap att utveckla ett mer helhetsgrepp och andra gånger börjar det med fokus på ett specifikt område, till exempel stadsplanering eller budgetering.

En nyckelprincip i allt vårt arbete med mänskliga rättigheter i lokal styrning är att arbeta i nära samarbete med slutanvändarna av alla våra produkter och tjänster. Det är när det rättighetsbaserade förhållningssättet omsätts i praktiken som det gör skillnad.

Vi arbetar direkt med städer och med fokus på städer genom:

1. Forskning, utbildning och kapacitetsutveckling

 • Föreläsningar och workshops
 • Forskning/aktionsforskning
 • Hybrid-kurser
 • RBA metodutveckling inom tematiska områden som är relevanta för städer

2. Teknisk support

 • Expertrådgivning till förtroendevalda och tjänstepersoner om policy och utveckling av system och strategier för att främja och skydda mänskliga rättigheter i staden.

3. Nätverk genom stadsorienterade plattformar och tvärsektoriella samarbeten

 • Aktivt deltagande i nationella, regionala och globala plattformar för städer och regioner för att stärka åtaganden om mänskliga rättigheter på lokal nivå.
 • Aktivt deltagande i arbetsgrupper för kunskapsdelning, utbyte av lovande praxis mellan människorättsutövare på nationell och internationell nivå.
 • Engagemang i innovationshubbar för samarbeten med representanter från civilsamhället, offentlig och privat sektor.

Exempel på verksamhetsområden

 • Mänskliga rättigheter i policy, budget, styrning och uppföljning.
 • Mänskliga rättighetsindikatorer
 • Lokal jämställdhets- och antidiskrimineringspolicy
 • Ungdomsdeltagande
 • Rättighetsbaserat arbetssätt i vardagen
 • MR och de globala hållbarhetsmålen på lokal nivå (Agenda 2030)
 • Antikorruption
 • Stadsplanering och utformning av den byggda miljön
 • Riskhantering av miljökatastrofer i städer
 • Mobilitet och migration– klimatrelaterad migration till/i städer

Från vårt arbete

 • Sverige

Rapport från ett utvecklingsarbete - Förstärkt styrning och uppföljning av mänskliga rättigheter i sex kommuner (2023)

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå (2019)

Inconventient human rights - Access to Water and Sanitation in Sweden’s Informal Roma Settlements (2016)

Vad är en MR-stad (2015)

Från vårt internationella arbete

 • Asien och Stillahavsregionen

Localising Human Rights in the Context of SDGs: a Handbook for Cities (2022)

 • Turkiet

Human Rights City Indicators (2021)

Hur vi kan hjälpa till

Behöver du hjälp med att kartlägga, analysera eller utveckla arbetet för mänskliga rättigheter i din kommun eller stad? Hör av dig så utforskar vi gärna på vilket sätt vi kan vara ett stöd i ert arbete.

Kontakt: Johanna Sjöwall, tematisk ledare för området Icke-diskriminering och inkludering

Mer information: Läs mer om vårt arbete med mänskliga rättigheter i lokal styrning på vår websida

In English:

Human Rights in Local Governance

Why do we focus on human rights in local governance?

More than half of humanity live in cities and it is there, in the local community, that everyday life takes place. Our work with human rights in local governance tend to get closer to many everyday human rights challenges, increasing the possibility to have a more direct impact on policy and practice.

Be it in an urban or rural area, it is at the local level where social, political, and economic rights come into being, where policies are translated into concrete actions, and where rights are vindicated. Cities are also both major contributors to climate change, generating about 70% of global greenhouse gas emissions and at the same time on the front lines of the consequences of climate change.

While local govermnents´ responsibilities can vary between and within different countries, they all have a responsibility to promote and fulfill human rights obligations within their municipalities, also in times of crises and disasters of different kind.

Cities can play a vital role in creating inclusive, environmentally healthy and secure spaces. They can be positive places, contributing to strengthen hope in times when human rights and democratic principles are challenged at international and national levels. Cities and regions together can also play an active role in promoting human rights, democracy and healthy environment  nationally, regionally and globally.

What does it mean to work with human rights in local governance?

Working for human rights in local governance is about making policies and programmes rights-based. Rights-based in other words means people-centred as they take individual rights as the point of departure.

The design and quality of policies, delivery of services and methods for follow-up of effects is improved as they are aligned with international human rights standards. Human rights principles are being translated into local everyday routines and practices.

It also means that individuals are empowered as inhabitants shall be able to take part in decision-making processes on issues that affect them. This is especially important in relation to communities whose living conditions and opportunities are more limited due to different forms of structural discrimination and risks of exclusion. This way policies and their implementation are better shaped to address different needs among the population. It also means that cities should help its citizens, no matter status, background and abilties, to understand and claim their rights.

Working systematically with human rights in local governance is also a crucial way to make progress towards all the UN Sustainable Development Goals (SDGs) at the local level by 2030, in particular goal 11 (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable).

 • Sweden

Rapport från ett utvecklingsarbete - Förstärkt styrning och uppföljning av mänskliga rättigheter i sex kommuner (2023)

Human Rights on the local and regional level (2019)

Human Rights Cities and Regions – Swedish and International perspectives (2017)

Inconventient human rights - Access to Water and Sanitation in Sweden’s Informal Roma Settlements (2016)

 • Asia Pacific

Localising Human Rights in the Context of SDGs: a Handbook for Cities (2022)

 • Turkey

Human Rights City Indicators (2021)

 

We work directly with cities and other actors through

 1. Research, education, and capacity development

 • Lectures and workshops
 • Research/Action research
 • Blended learning courses
 • HRBA methodology development in thematic areas relevant to cities

2. Technical support

 • Expert advice to Mayors and city staff on human rights-based policies and systems to promote and protect human rights in the city.

3. Networking through city-oriented platforms and cross-sector collaborations

 • Active participation in national, regional, and global platforms of cities and regions to strengthen human rights commitments at the local level.
 • Active participation in working groups for knowledge sharing, exchange of promising practices between human rights practitioners at the national and international level.
 • Involvement in innovation hubs for collaborations with representatives from civil society, public and private sectors.

Common focus areas at the local level:

 • Human rights in policy, budgeting, steering and follow-up.
 • Human rights indicators
 • Local gender and anti-discrimination policies
 • Youth participation
 • Human Rights Based Approach in everyday practice
 • Localising SDGs
 • Anti-corruption
 • Urban planning and the design of the built environment
 • Environmental disaster risk management in cities
 • Human mobility – climate induced displacement to/in cities

Subscribe to our newsletter

Get updates on our events, latest findings and the work we do with partners globally.
A monthly, bite-sized newsletter with:

 • Fresh insights
 • Human rights issues
 • International humanitarian law

Scroll to top